६ असार २०७८, आईतवार |


कक्षा ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड


एभरेष्टवीक
११ असार २०७४, आईतवार ११:०४

काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यमान आधार (मापदण्ड)मा सामान्य परिवर्तन गरेको छ ।

शिक्षामन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट केही विषयमा पढ्न विगतमा लागू गरिएको स्तरीकृत अङ्क (जिपिए)का आधारमा सामान्य परिवर्तन भएको हो । कक्षा ११ र १२ को सम्बन्धन प्राप्त सबै माविले नयाँ निर्णयनुसार भर्ना गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमका अनुसार न्यूनतम जिपिए २ ल्याएकाहरुले विज्ञान समूह पढ्न पाउने तर त्यस्ता विद्यार्थीले विज्ञान र गणितमा सी प्लस तथा अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनका लागि समग्रमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने विगतको मापदण्ड यथावत् छ भने आमसञ्चारलगायत केही विषयमा विज्ञान र गणितमा सी प्लस ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

यस्तै अर्थशास्त्र, शिक्षा, अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, भूगोल, लेखा आदि र प्राविधिक विषय पढ्न न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउने विद्यार्थीले कक्षा ११ भर्ना हुन पाउनेछन् ।

विस्तृत मापदण्ड
व्रm.सं माध्यमिक तह कक्षा ११ मा पढ्न सक्ने विषय न्यूनतम न्एब् सी प्लस ९ऋं० ल्याउनुपर्ने विषय डी प्लस ९म्ं० ल्याउनुपर्ने विषय
ज्ञ क्अष्भलअभ क्गदवभअत न्चयगउ
एजथकष्अक, ऋजझष्कतचथ, द्यष्ययिनथरःबतजझबतष्अकर ऋयmउगतभच क्अष्भलअभर ब्नचष्अगतिगचभ द्द क्अष्भलअभ , ःबतजझबतष्अक भ्लनष्किज , ल्भउबष् िबलम क्यअष्ब िक्तगमष्भक
द्द ख्यअबतष्यलब िक्गदवभअत न्चयगउ
ब्लष्mब िक्अष्भलअभरएबिलत क्अष्भलअभ, भ्भिअतचष्अब िभ्लनष्लभभचष्लनर ऋष्खष् िभ्लनष्लभभचष्लनर ऋयmउगतभच भ्लनष्लभभचष्लन ज्ञ।ट ( (
घ ःबतजझबतष्अकर न्भयनचबउजथरब्अअयगलतबलअथरभ्अयलयmष्अकर ऋयmउगतभच क्अष्भलअभर त्भबअजष्लन ःबतजझबतष्अकर एकथअजययिनथर भ्झिभलतक या ँष्लबलअभरव्थयतष्कज र ऋय(इउभचबतष्खभ ःबलबनझभलतर द्यगकष्लभकक क्तगमष्भकरद्यगकष्लभकक ःबतजझबतष्अक ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज , ल्भउबष् ि, ःबतजझबतष्अक , क्अष्भलअभ, बलम क्यअष्ब िक्तगमष्भक
द्ध एजथकष्अक भ्मगअबतष्यलरऋजझष्कतचथ भ्मगअबतष्यलरद्यष्ययिनथ भ्मगअबतष्यलर त्भबअजष्लन क्अष्भलअभ ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज , ल्भउबष् ि, ःबतजझबतष्अक , क्अष्भलअभ, बलम क्यअष्ब िक्तगमष्भक
छ भ्लनष्किजरब्तिभचलबतष्खभ भ्लनष्किजरत्भबअजष्लन भ्लनष्किजरीष्लनगष्कतष्अक ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज, ल्भउबष्,ि क्यअष्ब िक्तगमष्भक
ट ःबकक ऋयmmगलष्अबतष्यलरज्यतभ िःबलबनझभलतरत्चबखभ िबलम त्यगचष्कm ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज ल्भउबष्,ि ःबतजझबतष्अक बलम क्यअष्ब िक्तगमष्भक
ठ ल्भउबष्रित्भबअजष्लन ल्भउबष् िज्ञ।ट ( भ्लनष्किज, ल्भउबष्,ि क्यअष्ब िक्तगमष्भक्क्बकपचष्तदजबकब
ड ज्ष्कतयचथर एयष्तिष्अब िक्अष्भलअभरऋगतिगचभरज्यmभ क्अष्भलअभर क्यअष्ययिनथर एजष्यिकयउजथरीष्दचबचथ बलम क्ष्लायचmबतष्यल क्अष्भलअभरच्गचब िम्भखभयिऊभलत ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज ,ल्भउबष् िबलम क्यअष्ब िक्तगमष्भक
ढ क्ष्लतचयमगअतष्यल तय भ्मगअबतष्यलरक्ष्लकतचगअतष्यलब िएभमबनयनथर ज्भबतिज बलम एजथकष्अब िभ्मगअबतष्यलरएयउगबितष्यल क्तगमष्भकरभ्लखष्चयलmभलत भ्मगअबतष्यल ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज, ल्भउबष् िक्अष्भलअभ बलम ज्एभ् ,
ज्ञण् ःबककऋयmगलष्अबतष्यलरज्गmबलख्बगिभ भ्मगअबतष्यलरन्भलभचब िीबधर क्बलकपचष्त द्यथबपबचबलर क्बजष्तथबरल्थबथबरख्भमबरल्ष्तष् क्जबकतचबर द्ययगममजब भ्मगअबतष्यलरीबध ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज ,ल्भउबष् िबलम क्यअष्ब िक्तगमष्भक्क्बकपचष्तदजबकब
ज्ञज्ञ ःबष्तजबष्रिज्ष्लमष्रल्भधबचष्रँचभलअजरव्बउबलभकभरग्चमगरन्भचmबलर ऋजष्लभकभ बलम इतजभच ीबलनगबनभक ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज
ज्ञद्द म्बलअभरःगकष्अरक्अगउितगचभरएबष्लतष्लनरब्उउष्भिम ब्चतकरक्उयचतक बलम इतजभचक ीबलनगबनभक ज्ञ।ट ( भ्लनष्किज
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्